Seva Timings

Seva Details
Time Seva description Price (INR)
6.00 AM to 7.00 A.M Antaralaya Abhishekam (Mulavarulu on Sundays) 500.00
7.00 AM to 8.00 A.M Abhishekam (at Bhadra Temple) Daily 50.00
8.30 A.M to 8.00 P.M Kesavanaamaarchana 60.00
8.30 A.M to 9.30 A.M Sahasranamarchana 100.00
8.30 A.M to 9.30 A.M Suvarna Tulasi Astothara namarchana (on every Saturday) 350.00
8.30 A.M to 9.30 A.M Suvarna Pushpa Astothara Namarchana (on Every Sunday) 350.00
8.30 AM Sakalbhishtaprada Sree Rama puja (daily) 116.00
9.30 A.M to 11.00 A.M Nitya Kalyana Ubhayam (Daily, except during Pavitrotsavams, Brahmotsavams and VykuntaEkadasi) 1000.00
From 6.30 PM Rajata Ratha Seva 1116.00
8.00 PM to 8.30 P.M Alaya Chuttu Seva 250.00
8.00 PM to 8.30 P.M VahanaSeva (Garuda, Hamsa, Hanumantha, Rajadhiraja) 516.00

 

Saswatha Pujas
Seva Price (INR)
Srimadramayana Parayana (SarannavaratriMahotsvam 9 Days) 7500.00
Saswatha Alankarm (VaikuntaEkadasi Days) each Ubhyam 7500.00
Saswatha Nitya Kalyanam 10000.00
Saswatha Vahana Seva (Garuda, Hamsa, Aswa, Suryaprabha and for each seva) 5100.00
Saswatha Pattabbhishekam (on Pushyami Nakshtram day only) 2500.00
Saswatha Bhogam 1116.00
Saswatha Sahasra Namarchana (Utsavamurthulu) 1000.00
Saswatha Abhishekam (at Bhadra Temple) 500.00
Saswatha Laksha Kumkumarchana on Ekadasi Day 2500.00
Saswatha Alankaraubhayamrusum in Sarannavaratri Mahothsavams (each ubhayam) 7500.00
Saswatha Uchita Prasada Vitarana 1116.00